Tag Archives: สื่ออินเตอร์เน็ต

ความต้องการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มหัศจรรย์และมีผลกระทบมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถ และดำเนินการได้เพียงลำพัง ดังนั้นองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคในยุคนี้เป็นอย่างมาก ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวจากการใช้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ตยิ่งขึ้นโดยการสร้างเว็บไซด์ใช้ภาษไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขจัดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงสื่อชนิดนี้ได้ ด้วยข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพในอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซด์ภาษาไทยให้ขยายตัวมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นตามไปด้วยแต่การใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องใช้อย่างถูกต้องจึงจะสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยให้ก้าวหน้าขึ้น ความสำเร็จในการดำเนินการในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน การจัดการ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้การดำเนินการต่างๆทำได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายลดลง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังที่มีคำกล่าวที่ว่า จะไม่มีองค์กรใดที่จะประสบความสำเร็จ หากปราศจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักธุรกิจและนักโฆษณา สามารถส่งสารโฆษณาเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเด่นพิเศษจากสื่อโฆษณาประเภทอื่น ในการโฆษณาสินค้าบางยี่ห้อ หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า โดยสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง … Continue reading

Posted in บริการแนะนำ | Tagged , , | Comments Off on ความต้องการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ