กระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นั้น โดยมากจะเป็นการขายสินค้าผ่านออนไลน์ ถ้าคุณมีสินค้าพร้อมอยู่แล้วและเมื่อคิดจะเริ่มธุรกิจลักษณะนี้ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรมีก็คือ Website ของตัวคุณหรือเปิดขึ้นมาในนามร้านค้าของเราก็ได้ เพราะการมีเว็บไซต์เป็นหลักแหล่งเป็นตัวช่วยเรียกความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าจากลูกค้าได้ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการทุกๆส่วนได้ด้วยตัวเอง ถ้าเป็นเมื่อก่อนบางคนอาจจะต้องอาศัยการจ้างทำเว็บไซต์ เนื่องจากการทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองยังเป็นเรื่องยาก ส่วนเรื่องราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับระบบต่างๆที่เราต้องการนำเสนอให้ลูกค้าได้เห็น

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางการตลาดและเป็นวิธีการในการขายสินค้าแก่ลูกค้าที่ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า การตกลงเงื่อนไขทางการค้า การต่อรองราคาสินค้า การเลือกวิธีการขนส่ง จนกระทั่งการชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต หรือระบบ Telebanking ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าการขายสินค้าสามารถจะกระทำได้โดยวิธีอื่นๆ แต่วิธีการขายผ่านทาง Internet เป็นวิธีการขายที่มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่น้อยที่สุด และมีโอกาสในการขยายตลาดได้มากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการสื่อสารข้อมูลการค้าซึ่งกันและกัน

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าจากระดับประเทศไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก ในปัจจุบันจึงผู้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเป็นหลายเท่า แม้ว่าการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตจะเป็นที่แพร่หลายทั่วไปและไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากนัก แต่หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจเบื้องต้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจประเภทนี้ โดยสินค้าที่จำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตจะแบ่งได้เป็นสองรูปแบบคือ สินค้าที่จับต้องได้ คือสินค้าทั่วๆไป สินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่นเพลงซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสุดท้ายการบริการ โดยสินค้าที่จะจัดจำหน่าย ราคาต้องไม่สูงเกินไป และสามารถจัดส่งได้สะดวก

การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.ผู้ประกอบการจัดตั้งร้านค้าหรือทำหน้าที่โฆษณาที่เรียกว่าโฮมเพจหรือเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต
2.ผู้ซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในอินเตอร์เน็ต
3.ผู้ซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขาย
4.ผู้ซื้อสั่งสินค้าและระบุวิธีจ่ายเงิน เช่น จ่ายผ่านบัตรเครดิต
5.ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจ้งให้ผู้ขายทราบ
6.ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
7.ผู้ซื้ออาจจะใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อขอบริการหลังการขายจากผู้ขาย

ความต้องการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มหัศจรรย์และมีผลกระทบมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก

นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถ และดำเนินการได้เพียงลำพัง ดังนั้นองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี

นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคในยุคนี้เป็นอย่างมาก

ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวจากการใช้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ตยิ่งขึ้นโดยการสร้างเว็บไซด์ใช้ภาษไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขจัดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงสื่อชนิดนี้ได้ ด้วยข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพในอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซด์ภาษาไทยให้ขยายตัวมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นตามไปด้วยแต่การใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องใช้อย่างถูกต้องจึงจะสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยให้ก้าวหน้าขึ้น

ความสำเร็จในการดำเนินการในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน การจัดการ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้การดำเนินการต่างๆทำได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายลดลง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังที่มีคำกล่าวที่ว่า จะไม่มีองค์กรใดที่จะประสบความสำเร็จ หากปราศจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นักธุรกิจและนักโฆษณา

สามารถส่งสารโฆษณาเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเด่นพิเศษจากสื่อโฆษณาประเภทอื่น ในการโฆษณาสินค้าบางยี่ห้อ หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า โดยสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตได้ ส่วนผู้ผลิตสินค้าและบริการก็สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการได้ทั่วโลกเช่นกัน

การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นอาจจะต้องถอยมาก้าวหนึ่ง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน หากให้ง่ายก็ลองอุปมาอินเตอร์เน็ตเป็นระบบโทรศัพท์ก่อนแล้วตั้งคำถามว่าระบบโทรศัพท์นั้นสามารถนำมาประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เช่น โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตัวเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์บ้าง ธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บ้าง และอีกหลายคำตอบที่หลากหลาย การดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตะหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเพียงเครื่องมือช่วยดำเนินการ ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจงานของตน แล้วจึงเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานและบุคลากรในองค์กร สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ คุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีเหล่านั้นกับการดำเนินธุรกิจและองค์กร รวมถึงเงินลงทุนและแนวโน้มในอนาคตด้วย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันในรูปแบบปลายเปิด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นการสร้างช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ การดำเนินการทางธุรกิจหลายบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพลังในการผลักดันให้บริษัทเติบโต เช่น CISCO System สามารถเติบโตมาเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้

ในช่วงที่องค์กรและผู้คนเห็นว่าระบบเครือข่ายจำเป็น การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีมีการสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบอื่น องค์กรก็สามารถได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อองค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ทำให้การดำเนินการขององค์กรเปลี่ยนไป พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและความสัมพันธ์ภายใน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลำดับชั้น มีจำนวนชั้นไม่มาก เพื่อความสะดวกในการบริหาร และร่นระยะเวลาในการบวนการตามตำราวิชาการต่างๆ อาจต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีเครือข่ายใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อรองรับความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยตรง ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการเว็บ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายย่อยรวมถึงบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วย อินเตอร์เน็ตสามารถเป็นได้ทั้งธุรกิจและเครื่องมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การทำธุรกิจ รูปแบบและความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

เหตุผลของการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

 

สองสามปีให้หลัง “เครือข่ายอินเตอร์เน็ต” เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ธุรกิจต้องอาศัยความรวดเร็วในการค้าขาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า นิสิตนักศึกษาต้องการความรู้มากกว่าข้อมูลภายในห้องสมุดและต้องการความบันเทิงจากการสนทนาหาเพื่อนทั่วโลก ดังนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าตามหัวมุมถนน ริมถนนใหญ่ หน้าสถานศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปจะกลายเป็นสถานที่ที่ถูกเลือกเพื่อจัดตั้งร้านอินเตอร์เน็ต และนี่ก็เป็นเหตุผลการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

1. เพื่อให้ธุรกิจของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้จำนวนเป็นร้อยล้านคนจากทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวทุกปี ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทุกคนไม่ควร มองข้ามตลาด และช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ เช่นนี้ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง สถานประกอบการ เวลาทำการของธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่รู้จักคุณประโยชน์ข้อนี้ จึงอดใจไม่ได้ ที่จะต้องพัฒนาธุรกิจ ของตนเอง โดยอาศัยคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตในการเตรียมความพร้อม ให้บริการทาง อินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ก่อนที่คู่แข่งของตนเองจะจับจองผูกใจลูกค้าไว้หมดแล้ว

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจการค้า การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ผู้ให้บริการ ด้านต่างๆ แก่บริษัท เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก วิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ นักธุรกิจใช้ในการ สร้างความสัมพันธ์และ เครือข่ายทางธุรกิจ ของตนเอง เมื่อได้มีโอกาสพบผู้ที่เกี่ยวข้องคือ การให้นามบัตร (Business Card) ซึ่งนามบัตรแบบทั่วไป จะให้ข้อมูลว่าตนเอง เป็นใคร อยู่ที่ไหน ขายสินค้า/ให้บริการอะไร แต่ในนามบัตรของนักธุรกิจที่มี Web Site ของตนเองนั้นจะบอกที่อยู่ บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท คือ www.company-name.com ทำให้ผู้ที่มีความสนใจในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในต่างประเทศ สามารถดูข้อมูลของบริษัท สินค้า หรือบริการได้อย่างสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสขยายเครือข่ายของธุรกิจได้มากขึ้นอีกด้วย

3. เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาค้นหาได้

การเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาบริษัทได้และทำธุรกิจกับตนเอง ทั่วไปๆ มักจะลงโฆษณา ในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หรือ Directory ต่างๆ ซึ่งให้ข้อมูลของบริษัท อาทิ ซื่อ ที่อยู่ เวลาดำเนินการ สินค้า หรือบริการ ในพื้นที่โฆษณาที่จำกัด และ ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย ตามสถานการณ์ของบริษัท แต่ในระบบอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสามารถ ให้ลูกค้าเข้ามาค้นหา ข้อมูลของบริษัท ได้อย่างง่ายดาย และสามารถลงโฆษณาอะไรก็ได้มากเท่าที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา อาทิ การเสนอส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าวันนี้ หรือสัปดาห์นี้ การจัดรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การตอบปัญหา หรือ การร่วมเล่นเกมต่างๆ ที่จูงใจลูกค้า ซึ่งหากบริษัทมีโอกาสให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ลูกค้า จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของ บริษัทได้มากขึ้นอีกด้วย

4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ด้วยคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software) และคุณสมบัติของเครือข่ายใยแมงมุม (www) ธุรกิจสามารถ ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ให้ลูกค้า สามารถค้นหาสินค้า และข้อมูลของสินค้า ที่ต้องการจาก ฐานข้อมูลสินค้าของธุรกิจ รวมทั้งวิธีการสั่งซื้อสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา ทำให้ลูกค้ามีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ซื้อสินค้าธุรกิจนั้นๆ มีสินค้า หรือ บริการที่ตรงตามความต้องการหรือไม่ ราคาเท่าไร มีจำนวนเท่าไร จะจัดส่งให้โดยวิธีอะไร มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเท่าไร จะได้รับสินค้าเมื่อไร จะชำระเงินโดยวิธีใด จะให้จัดส่งสินค้าไปที่ไหน สินค้ามีคุณสมบัติอย่างไร วิธีการใช้สินค้า ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขและส่วนลดพิเศษ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้ว ลูกค้ายังสามารถ ตรวจสอบได้อีกว่า สินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้แล้ว ได้รับการจัดส่งเมื่อไหร่

ปัจจุบันกระแสตอบรับขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตมีผลตอบรับค่อนข้างดี

666

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาตามยุคสมัยได้นำพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ที่โดดเด่นและจับต้องได้มากที่สุดคงจะเห็นเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะการถือกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกปัจจุบันนั่นก็คือ ‘อินเตอร์เน็ต’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้นการเปิดเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันกระแสตอบรับเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มีผลตอบรับค่อนข้างดี คนรุ่นใหม่ใช้อินเตอร์เน็ตกันเป็นหมด จะหาข้อมูล จะทำอะไร ก็ใช้อินเตอร์เน็ตกันแทบทั้งนั้น ดังนั้นเรามาทราบประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้ามีดังต่อไปนี้

ความประหยัด

ถือเป็นจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาขายสินค้า เพราะถ้ามาลองจับคู่เทียบความแตกต่างระหว่างการมีร้านขายสินค้ากับการใช้เว็บไซต์เป็นตัวช่วยขายสินค้าให้ทางบริษัทแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถมองเห็นภาพความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าการขายสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะเว็บไซต์แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่เสียค่าโดเมนและค่าทำเว็บเท่านั้น หรือจะเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็ยิ่งสะดวก

ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้าสามารถเลือกชมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง ด้วยความที่ว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมทุกคนจากทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ การมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาดูและเลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านที่จัดจำหน่ายด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรในปัจจุบันที่มีสาเหตุจากการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งการมีเว็บไซต์ยังสามารถทำให้ซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขจัดปัญหาข้อจำกัดทางด้านเวลาออกไป

ไม่เหนื่อยกับเรื่องจิปาถะ

การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าการลงทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านเพื่อขาย ต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ่างพนักงานและอื่นๆอีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลเปิดและปิดร้าน ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไหร่ สำหรับธุรกิจที่พึ่งจะเริ่มลงมือสร้างใหม่ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเรื่องของการคืนทุน

มีสิ่งดึงดูดทั้งสีสรรและลูกเล่นต่างๆ

ด้วยความที่สื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและสีสัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงถือเป็นข้อได้เปรียบในการนำเสนอขายสินค้ามากกว่าวิธีปกติธรรมดาทั่วไปๆ ผู้ประกอบการอาจจะใช้ลูกเล่นในการนำเสนอด้วยการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ประกอบภายในรูปให้น่าสนใจและดึงดูดมากยิ่งขึ้น ใช้วิธีการสร้างวีดีโอนำเสนอสาธิตวิธีการใช้งานสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือดาราผู้มีชื่อเสียงก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจไม่น้อย ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้จึงเป็นแท็คติกที่มีความน่าสนใจอยู่อย่างมากสำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เกิดการบอกต่อได้อย่างรวดเร็ว

สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มี Social Network เข้ามาในชีวิตประจำวันทำให้เกิดการบอกต่อ หรือแชร์สู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้การขายหรือแนะนำสินค้านั้นมีประสิทธิภาพไม่แพ้สื่อประเภทอื่นเลยที่เดียว

 

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า

สินค้าทุกอย่างในท้องตลาดล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการ เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของลูกค้า เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าเสียก่อน จึงจะทำให้เราสามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด

การตระหนักถึงความต้องการ / โอกาสที่สูงขึ้น (Need / Opportunity Recognition)
สิ่งแรกที่ลูกค้าใช้เป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้าก็คือความต้องการสินค้านั้น หากสินค้าชิ้นนั้นไม่ตอบสนองความต้องการ ลูกค้าก็ไม่ซื้อ เช่น ลูกค้ามีปัญหารังแค ลูกค้าจึงได้ซื้อแชมพูยี่ห้อเอมาลองใช้ ปรากฏว่าใช้จนหมดขวด รังแคก็ยังไม่ลดลง ครั้งต่อไปลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนไปซื้อแชมพูยี่ห้ออื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวังว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าแทน

การค้นหาข้อมูล (Information Search)
เมื่อลูกค้าเกิดความต้องการซื้อสินค้า ลูกค้าจะทำการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ โดยอาจใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของลูกค้าเองในการเลือกซื้อสินค้าชนิดเดิม ยี่ห้อเดิม แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนมาใช้สินค้าที่มีคุณสมบัติที่มากกว่าเดิม ลูกค้าอาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม จากบุคคล โฆษณา พนักงานขาย ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ

การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
ลูกค้าเปรียบเทียบสินค้าหลาย ๆ ตราสินค้าก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ตราสินค้า คุณสมบัติ หน้าที่ ราคา สัญลักษณ์ และอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผลการปฏิบัติงานของตราสินค้านั้น ๆ ตราสินค้าใดที่ประเมินแล้วว่ามีคุณค่าตามความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุดก็จะเลือกตราสินค้านั้น

การซื้อ (Purchase)
เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อสินค้าแบบใด ยี่ห้อใด ผู้ซื้อก็อาจเปลี่ยนใจในภายหลังได้อีก หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เกิดการประเมินทางเลือกใหม่ เช่น สินค้ายี่ห้ออื่นมีการลดราคา และจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากว่ายี่ห้อที่กำลังจะซื้อ ลูกค้าก็อาจตัดสินใจในวินาทีสุดท้าย เปลี่ยนไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นแทน

ผลลัพธ์ของการซื้อ (Outcomes of purchase)
เมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าแล้วก็จะทำการประเมินผลลัพธ์ของการซื้อสินค้านั้น โดยเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อสินค้ากับประสบการณ์จริงเมื่อได้ใช้สินค้านั้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ

ประทับใจ – ลูกค้าจะเกิดความประทับใจต่อสินค้า เมื่อพบว่าสินค้านั้นดีกว่าที่คาดไว้
พอใจ – ลูกค้าจะรู้สึกพอใจ เมื่อพบว่าสินค้านั้นดีอย่างที่คาดไว้
ผิดหวัง – ลูกค้าจะรู้สึกผิดหวัง เมื่อพบว่าสินค้านั้นไม่ดีอย่างที่คาดไว้

เตรียมตัว เตรียมสตางค์ และเตรียมใจกันก่อนการลงทุน

การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม… “การลงทุน” ก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น หรือการเล่นทองคำ ควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวเองให้พร้อม โดยต้องรู้จัก 3 ต. คือ เตรียมตัว เตรียมสตางค์ และเตรียมใจกันก่อน

1.เตรียมตัว เพื่อจะเป็นผู้ลงทุนที่ดีโดยการกำหนด “เป้าหมายการลงทุน” ที่ชัดเจน เป้าหมายการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรากำหนดแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น ยิ่งปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย การลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุนตามข่าวสารตามกระแสอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆ ที่เหมาะกับตัวเราไปอย่างน่าเสียดาย เบื้องต้นเราจึงควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจนว่า ต้องการลงทุนเพื่ออะไร? ต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่? และต้องการจะบรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อใด?

2.เตรียมสตางค์ หรือเตรียมเงินลงทุนในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งคุณควรพิจารณา “แผนการออมและแผนการใช้จ่าย” ประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน หากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อกำหนดเงินลงทุนเริ่มต้นได้แล้ว ก็ต้องพิจารณา “สินทรัพย์ลงทุน” อย่างรอบคอบก่อน

แล้วจึง “แบ่งเงิน” ไปลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนหลายๆ ประเภท หรือที่เรียกว่า “การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน” (Asset Allocation) เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

3.เตรียมใจ ให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุน ถือเป็นเคล็ดลับในการลงทุนอย่างมีความสุข เพราะผู้ลงทุนส่วนใหญ่ “ขาดความอดทน” และ “ไม่มีวินัย” ในการลงทุนที่ดีพอจึงมักจะลงทุนไปตามสิ่งเร้าหรือตามกระแส ไม่ได้พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ เมื่อมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนเกิดขึ้น ก็เกิดความกังวล หวาดวิตก กลัวความเสียหายจะเกิดขึ้นกับการลงทุนของตน ทำให้เกิดความกดดันและความเครียด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนโดยรวม และต่อสุขภาพจิตของตนเอง ตรงกันข้าม… หากเราพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ มีความอดทน และมีวินัยในการลงทุน เราก็จะพบว่าความผันผวนของตลาดในระยะสั้นจะไม่ส่งกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของเรามากนัก

เอาเป็นว่า… ใครอยากมี “ความมั่งคั่งทางการเงิน” ควบคู่ไปกับ “ความมั่งคั่งทางอารมณ์” ก็ต้องเตรียม 3 ต. ทั้ง เตรียมตัว เตรียมสตางค์ และเตรียมใจ ให้พร้อม จะได้ออกสตาร์ทบนเส้นทางการลงทุนแสนสุขได้อย่างผู้ลงทุนมืออาชีพ