การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นอาจจะต้องถอยมาก้าวหนึ่ง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน หากให้ง่ายก็ลองอุปมาอินเตอร์เน็ตเป็นระบบโทรศัพท์ก่อนแล้วตั้งคำถามว่าระบบโทรศัพท์นั้นสามารถนำมาประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เช่น โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตัวเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์บ้าง ธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บ้าง และอีกหลายคำตอบที่หลากหลาย การดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตะหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเพียงเครื่องมือช่วยดำเนินการ ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจงานของตน แล้วจึงเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานและบุคลากรในองค์กร สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ คุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีเหล่านั้นกับการดำเนินธุรกิจและองค์กร รวมถึงเงินลงทุนและแนวโน้มในอนาคตด้วย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันในรูปแบบปลายเปิด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นการสร้างช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ การดำเนินการทางธุรกิจหลายบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพลังในการผลักดันให้บริษัทเติบโต เช่น CISCO System สามารถเติบโตมาเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้

ในช่วงที่องค์กรและผู้คนเห็นว่าระบบเครือข่ายจำเป็น การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีมีการสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบอื่น องค์กรก็สามารถได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อองค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ทำให้การดำเนินการขององค์กรเปลี่ยนไป พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและความสัมพันธ์ภายใน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลำดับชั้น มีจำนวนชั้นไม่มาก เพื่อความสะดวกในการบริหาร และร่นระยะเวลาในการบวนการตามตำราวิชาการต่างๆ อาจต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีเครือข่ายใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อรองรับความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยตรง ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการเว็บ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายย่อยรวมถึงบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วย อินเตอร์เน็ตสามารถเป็นได้ทั้งธุรกิจและเครื่องมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การทำธุรกิจ รูปแบบและความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

This entry was posted in บริการแนะนำ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.